1. Política de privacitat

Mr&Mr Sweet informa als usuaris de la seva pàgina web sobre la política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que poden ser recaptades per la navegació o contractació de serveis a través de la web.
En aquest sentit,  Mr&Mr Sweet garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.
L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat. 

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

Mr&Mr Sweet té l’obligació d’informar els usuaris de la seva pàgina web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, ja sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o a l’emplenar els formularis inclosos al seu lloc web.  En aquest sentit, Mr&Mr Sweet serà considerada com a responsable de les dades recaptades a través dels mitjans citats anteriorment.
Mr&Mr Sweet informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió a l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.
Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.
Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web de Mr&Mr Sweet, i per tant tinguin la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats davant l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades per Mr&Mr Sweet.

3. Comunicació d’ informació a tercers

Mr&Mr Sweet informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan Mr&Mr Sweet disposi del consentiment del propi usuari. 

4. Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals..
En tant les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de Mr&Mr Sweet. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que es preveu a la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals..
Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se, mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: Mr&Mr Sweet, Carrer de la Constitució 90, 08014 Barcelona o la direcció que sigui substituïda al Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.
L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.
 
© Tots els drets reservats a Mr&Mr Sweet